White glazed Christmas tsoureki with chestnut cream filling

White glazed Christmas tsoureki with chestnut cream filling

Regular price £7.00 Sale